VITAJTE  NA  STRÁNKACH  ŽIACKEJ  ŠKOLSKEJ  RADY  !

Nie je žiadnou novinkou, že dnes už takmer každý volá po demokracii.
Ani škola by nemala by
ť výnimkou. Stále sa stretávame s názormi, že už v škole sa mladí ľudia majú učiť demokracii a to nie iba teoreticky na hodinách náuky o spoločnosti.
Malou demokraciou mô
že byť aj žiacka školská rada.

Čo je žiacka školská rada a načo ju máme

 

     Žiacka rada reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Prostredníctvom nej je tu skvelá možnosť pre študentov ovplyvňovať život na škole a organizáciu školy. Založenie a fungovanie Žiackej školskej rady dokonca upravuje zákon. Žiacku školskú radu tvoria šikovní študenti, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci chceli a potrebovali v škole, či už počas vyučovania alebo mimo neho.

     Žiacka školská rada to sú študenti pre študentov. Je to váš "študentský parlament". Vaša organizácia, ktorá posúva váš hlas, váš názor, váš návrh k vedeniu školy. Veľakrát my učitelia zachytíme jedným uchom nespokojné pripomienky alebo skvelé nápady z vašich radov. Lenže odznejú len tak na chodbe alebo na zastávke električky. Hovorte o nich nahlas na stretnutiach Žiackej školskej rady.

 

     Pozor!!!!! Žiacka školská rada zastupuje študentov v diskusii s vedením školy. Bohužiaľ, niekedy požiadavky študentov nie sú uskutočniteľné, lebo sú v rozpore s tým, čo je úlohou školy, a preto im vedenie školy nemôže vyhovieť. Inokedy sa to nedá z finančných alebo organizačných dôvodov. Ale nevzdávajte to! Vaša fantázia má určite mnohé rezervy a vy máte určite nápady, ako školy a život na nej vylepšiť.

Štatút žiackej školskej rady

 

Štatút žiackej školskej rady

Základné úlohy členov žiackej školskej rady

 

1. Vyjadrujú sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
2. podieľajú sa na dodržiavaní školského poriadku,
3. predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli,
4. organizujú vlastné aktivity podľa záujmu, schopností a možností študentov.

Funkcie v žiackej školskej rade

 

Predseda
Je hlavný predstaviteľ a hovorca študentskej rady, zvoláva zhromaždenia, vedie stretnutia v duchu spravodlivosti a práva každého člena na vyjadrenie vlastného názoru, podpisuje všetky listy, správy atď. ktoré sú vydané ŽŠR, diskutuje s predstaviteľmi školy, zaisťuje, aby študentská rada bola vedená efektívne a zmysluplne, zároveň má na starosti styk s verejnosťou.

Podpredseda
Preberá povinnosti predsedu v prípade jeho neprítomnosti, pomáha predsedovi pri organizovaní študentskej rady, ak je to nutné sprevádza predsedu na rokovania.

Pedagóg − koordinátor
V ŽŠR má nezastupiteľnú úlohu a vplyv na funkčnosť žiackej samosprávy. Predovšetkým uľahčuje komunikáciu žiakov s vedením školy, podporuje kreativitu žiakov a zjednocuje žiacky kolektív školy. Predpokladá sa, že sa prejavuje ako osobnosť, s vlastnosťami, ktoré sú prijateľné a rešpektované mladými ľuďmi, mal by byť dôveryhodný, kamarátsky, spoľahlivý, nekonfliktný a pod.


ŠKOLSKÝ  ROK  2021/2022

Žiacka školská rada

   
 

PhDr. Alena Lechmanová

koordinátor ŽŠR

Dominika Šmidová I. A

Filip Bilohlávek

I. B

Nicola Macejková

II. A

Jessica Grajcarová

II. B

Andrea Romanová

III. A

Michal Kalok

III. B

Dávid Pupala

IV. A

 

 

 

 

 

 

Hlavné úlohy na školský rok 2021/2022

 

September:

 •  návrh plánu práce na šk. rok 2021/2022, pripomienky, schválenie,

 • voľby do žiackej školskej rady, voľba predsedu ŽŠR, podpredsedu ŽŠR, tajomníka

 • oboznámenie sa so štatútom ŽŠR.

Október :

 •  príprava imatrikulácie pre žiakov 1. ročníka,

November:

 •   Medzinárodný týždeň študentstva – filmové predstavenie   v kine/ návšteva hvezdárne Michalovce, rozhlasová relácia

 •  25.11.2021 – Medzinárodný deň boja proti násiliu – beseda

 

December:

 • Mikuláš v škole – rozhlasová relácia

 • Imatrikulácia

Január:

 • zasadnutie žiackej školskej rady, 

 • Medzinárodný deň pamiatky obeti holokaustu – 27.1.2021 – filmové okienko, návšteva židovskej synagógy v Košiciach,

 • hodnotenie polročnej činnosti.

Február :

 •  Valentínska kvapka krvi – agitácia žiakov pre podporu darcovstva krví

 • Valentín – rozhlasová relácia

Marec:

 •       Deň učiteľov – rozhlasové vysielanie

 •       Prerokovanie pripomienok žiakov, stretnutie členov s vedením školy 

Apríl:

 •       Deň narcisov – aktívna účasť na charitatívnej zbierke

 •       Exkurzia po východoslovenskom múzeu – expozícia Košického zlatého pokladu, Miklušova väznica, Dóm sv. Alžbety, vyhliadková veža

Máj:

 •       Svetový deň – pohybom k zdraviu – športovo zábavné súťaženie učiteľov a žiakov na ihrisku

 •       výzdoba tried na rozlúčku

 •       rozlúčka so žiakmi IV. ročníka.

Jún:

 •  návšteva hvezdárne

 •   vyhodnotenie činnosti ŽŠR.


      Pán riaditeľ sa so žiakmi svojej školy pravidelne stretáva na zasadnutiach Žiackej školskej rady, kde s nimi prerokúva ich návrhy a požiadavky a spoločne sa snažia nájsť vhodné riešenia, ktoré by priviedli k ich maximálnej spokojnosti.

   

Žiacka školská rada SOŠ sv. Cyrila a Metoda reprezentuje žiakov tejto školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu. Jej členovia sa o názoroch, želaniach i kritike dozvedajú nielen od svojich spolužiakov v triedach, ale aj prostredníctvom informácií na nástenke a tiež z odkazovej schránky. Poznatky a pripomienky žiakov neostávajú nepovšimnuté. Pán riaditeľ Ing. S. Štefanisko, MBA sa pravidelne so študentmi stretáva na jej zasadnutiach a prerokováva s nimi ich námety a požiadavky.

     


späť