Vítajte na stránke školského parlamentu!

Nie je žiadnou novinkou, že dnes už takmer každý volá po demokracii.
Ani škola by nemala by
ť výnimkou. Stále sa stretávame s názormi, že už v škole sa mladí ľudia majú učiť demokracii a to nie iba teoreticky na hodinách náuky o spoločnosti.
Malou demokraciou mô
že byť aj školský parlament.

Čo je to školský parlament a načo slúži.

 

Školský parlament reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.  Prostredníctvom neho je tu skvelá možnosť pre študentov ovplyvňovať život na škole a organizáciu školy. Založenie a fungovanie Školského parlamentu dokonca upravuje zákon. Školský parlament tvoria šikovní študenti, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci chceli a potrebovali v škole, či už počas vyučovania alebo mimo neho.

Školský parlament to sú študenti pre študentov. Vaša organizácia, ktorá posúva váš hlas, názor, či návrh k vedeniu školy.  Veľakrát my učitelia zachytíme jedným uchom nespokojné pripomienky alebo skvelé nápady z vašich radov. Hovorte o nich nahlas na stretnutiach Školského parlamentu.

 

Pozor!!!!! Školský parlament zastupuje študentov v diskusii s vedením školy. Bohužiaľ, niekedy požiadavky študentov nie sú uskutočniteľné, lebo sú v rozpore s tým, čo je úlohou školy, a preto im vedenie školy nemôže vyhovieť. Inokedy sa to nedá z finančných alebo organizačných dôvodov.

 

Ale nevzdávajte to! Vaša fantázia má určite mnohé rezervy a vy máte určite nápady, ako školu a život na nej vylepšiť.

Základné úlohy členov žiackej školského parlamentu

 

1. vyjadrujú sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,

2. podieľajú sa na dodržiavaní školského poriadku,

3.predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli,

4. organizujú vlastné aktivity podľa záujmu, schopností a možností študentov.

Funkcie v školskom parlamente

 

Predseda je hlavný predstaviteľ a hovorca školského parlamentu, zvoláva zhromaždenia, vedie stretnutia v duchu spravodlivosti a práva každého člena na vyjadrenie vlastného názoru, podpisuje všetky listy, správy atď. ktoré sú vydané ŠP, diskutuje s predstaviteľmi školy, zaisťuje, aby školský parlament bol vedený efektívne a zmysluplne, zároveň má na starosti styk s verejnosťou.

Podpredseda preberá povinnosti predsedu v prípade jeho neprítomnosti, pomáha predsedovi pri organizovaní školského parlamentu, ak je to nutné sprevádza predsedu na rokovania.

Pedagóg − koordinátor v ŠP  má nezastupiteľnú úlohu a vplyv na funkčnosť žiackej samosprávy. Predovšetkým uľahčuje komunikáciu žiakov s vedením školy, podporuje kreativitu žiakov a zjednocuje žiacky kolektív školy. Predpokladá sa, že sa prejavuje ako osobnosť, s vlastnosťami, ktoré sú prijateľné a rešpektované mladými ľuďmi, mal by byť dôveryhodný, kamarátsky, spoľahlivý, nekonfliktný a pod.


Štatút školského parlamentu


ŠKOLSKÝ  ROK  2023/2024

Žiacka školská rada

 

            Ing. Jana Konečná

koordinátor

Kristína Kudelasová

II.A        Predseda

 Dominik Demko

IV.A       Podpredseda

Viktória  Platonovová

I.C         Tajomník

      Samuel Tokár

I.A

          Alexandra Korpašová

I.B

               Štefánia Badyová

II.B

          Miriam Lecová

III.A

            Kristína Beňaková

III.B

 

Hlavné úlohy na školský rok 2023/2024

 

September:

 • Úvodné zasadnutie ŠP,

 • návrh plánu práce na šk. rok 2023/2024, pripomienky, schválenie,

 • voľby do ŠP, voľba predsedu ŠP, podpredsedu ŠP, tajomníka,

 • oboznámenie sa so štatútom ŠP,

 • spolupráca s koordinátorom drogovej závislosti, s výchovným poradcom, s koordinátorkou environmentálnej výchovy.

Október :

 • Stretnutie členov ŠP,

 • privítanie prvákov – príprava imatrikulácie pre žiakov 1. ročníka,

 • pomoc prvákom pri adaptácii na nové školské podmienky,

 • riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek,

November:

 • riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek,

 • prerokovanie pripomienok žiakov.

December:

 • Mikuláš v škole,

 • Imatrikulácia,

 • vianočná výzdoba školy.

Január:

 • zasadnutie ŠP

 • práca podľa aktuálnych potrieb,

 • zhodnotenie polročnej práce ŠP a návrhy na prácu v druhom polroku.

Február :

 • Valentín

 • práca podľa aktuálnych potrieb.

Marec:

 • aktivity ku Dňu učiteľov

 • práca podľa aktuálnych potrieb

 • prerokovanie pripomienok žiakov

Apríl:

 • Deň narcisov – aktívna účasť na charitatívnej zbierke

Máj:

 •  výzdoba tried na rozlúčku

 •  rozlúčka so žiakmi IV. ročníka

Jún:

 • práca podľa aktuálnych potrieb

 • vyhodnotenie práce v školskom roku 2023/2024

 


      Pán riaditeľ sa so žiakmi svojej školy pravidelne stretáva na zasadnutiach Školského parlamentu, kde s nimi prerokúva ich návrhy a požiadavky a spoločne sa snažia nájsť vhodné riešenia, ktoré by priviedli k ich maximálnej spokojnosti.

   

Školský parlament  SOŠ sv. Cyrila a Metoda reprezentuje žiakov tejto školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu. Jej členovia sa o názoroch, želaniach i kritike dozvedajú nielen od svojich spolužiakov v triedach, ale aj prostredníctvom informácií na nástenke a tiež z odkazovej schránky. Poznatky a pripomienky žiakov neostávajú nepovšimnuté. Pán riaditeľ Ing. S. Štefanisko, MBA sa pravidelne so študentmi stretáva na jej zasadnutiach a prerokováva s nimi ich námety a požiadavky.

     


späť