Dokumenty


Výchovný program a filozofia školy


Vnútorný poriadok školy


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach


Rada školy


Učebné plány


Zverejňovanie


spä