Personálne zabezpečenie na školský rok 2023/2024

 

 

Riaditeľ: Ing. Stanislav Štefanisko, MBA

Zástupca riaditeľa: PhDr. Slávka Rudačková, PhD.

Hospodár: Ing. Anna Ondičová

Výchovný poradca: Mgr. Anna Raffáčová

 

Učitelia:

Mgr. Erika Antonyová slovenský jazyk, ruský jazyk, koordinátor environmentálnej výchovy

Ing. Mária Baranová – chémia, odborné chemickotechnologické predmety, odborné predmety odboru kuchár,kaderník, odborné predmety odboru podnikanie v remeslách a službách, vedúci PK odborných predmetov, koordinátor rodičovského združenia

Mgr. Jana Gulová – odborné predmety umeleckého charakteru, koordinátor SOČ

Mgr. Miriam Hudymačová anglický jazyk, vedúca PK všeobecnovzdelávacích predmetov

Mgr. Daniela Fedorová Lehotská informatika, odborné predmety odboru informačné systémy a služby, administrátor web stránky školy, správca počítačovej siete, správca aSc Agendy školy

PhDr. Alena Lechmanová – odborné ekonomické predmety, koordinátor finančnej gramotnosti

Ing. Anna  Ondičováodborné predmety odboru informačné systémy a služby, odborná prax

Ing. Jana Konečná - odborné ekonomické predmety, koordinátor školského parlamentu

RNDr. Milena Pangrácováodborné predmety odboru kozmetik, koordinátor prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov, koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Mgr. Anna Raffáčováslovenský jazyk, etická výchova

Mgr. Marcel Vaľo – telesná a športová výchova, zdravoveda

jerej Mgr. Marek Gubik náboženstvo

 

Majstri odbornej výchovy:  

Mgr. Zlata Kolesárová kuchár

Michaela Romančáková kaderník ( toho času na materskej dovolenke )

Mgr. Dana Šimonová – kaderník

Bc. Petra Vartášová kozmetik, vedúca PK pre praktické vyučovanie

Bc. Eleonóra Žeňuchová – odborná prax, odborné predmety kaderník, kozmetik

 

Technicko-hospodárski zamestnanci:

Lenka Apiarová samostatná referentka

Dana Čolláková – samostatná referentka

Miroslav Juro – školník

Henrieta Ondičová upratovačka