História a súčasnosť školy

 

Po roku 1989 sa začal vytvárať priestor pre vznik iných ako štátnych škôl. Vznikali súkromné i cirkevné školy.

 

Túto možnosť využili aj PhDr. Karol Džupa a Ing. František Girman, ktorí v Michalovciach založili súkromné učilište. Činnosť súkromného učilišťa narážala na množstvo problémov, predovšetkým finančných a priestorových. Preto po roku činnosti súkromné učilište zaniklo a n a jeho základoch 1. septembra 1992 vzniklo v Michalovciach Cirkevné stredné odborné učilište sv. Cyrila a Metoda (CSOU). Zriaďovateľom bola Eparchiálna rada pravoslávnej cirkvi (ERPC) v Michalovciach. Pri zrode stáli Jeho Preosvietenosť Ján, biskup michalovský a PhDr. Karol Džupa.  

 

Rozhodnutím Ministerstva školstva, mládeže a športu SR č. 2918/1992 – 21 bolo CSOU zaradené do siete stredných škôl Slovenskej republiky. Za prvého riaditeľa školy bol vymenovaný Ing. František Girman.

 

Hlavnou úlohou v prvom roku činnosti školy bolo priestorové a materiálne zabezpečenie. Škola získala do bezplatného prenájmu od Školskej správy v Michalovciach novostavbu materskej školy na Tehliarskej ulici. Budova nebola ešte dokončená a bolo potrebné vykonať projektové úpravy. Učňovské dielne boli zriadené v prenajatých priestoroch Okresného podniku služieb a Pozemných stavieb Michalovce.

V nasledujúcich školských rokoch pokračovala úprava exteriéru a interiéru školy – skvalitňovalo sa vybavenie učňovských dielní, ktoré sa v školskom roku 1997-1998 premiestnili do prenajatých priestorov Domu služieb.

Zriadila sa odborná učebňa, vybavená didaktickou technikou, videotechnikou a výpočtovou technikou.

 

Nezabudlo sa ani na estetickú stránku školy. Pri výzdobe sa spolupodieľali i študenti.  

Každoročne sa na škole organizujú exkurzie, ktoré vhodne dopĺňajú získané teoretické vedomosti žiakov.  

 

Okrem teoretickej a praktickej prípravy na zvolené povolanie sa žiaci venujú i záujmovým aktivitám. Ich talent a schopnosti sa odrážajú v dosiahnutých výsledkoch na rôznych súťažiach. Zručnosť a originalita našich zlatníkov sa naplno prejavila v celoslovenskej súťaži zlatníckych škôl o „Študentský šperk roka". Získali najvyššie ocenenia, Takýmito úspechmi sa naša škola, najmladšia v Michalovciach, dostáva do povedomia širokej verejnosti.  

 

V rámci svojho programu poctili svojou návštevou naše učilište významné osobnosti spoločenského i duchovného života. V máji 1996 to bola vzácna návšteva Jeho Svätosti Alexija II., patriarchu moskovského a celého Ruska. Významnou udalosťou bola aj návšteva Jeho Svätosti Bartolomeja I., patriarchu konštantinopolského a ekumenického patriarchu 29. júna 1998.

 

V školskom roku 2000-2001 zavítal na školu a so žiakmi besedoval akademik Milan Čič, bývalý predseda Ústavného súdu SR.

    Základný princípom pôsobenia školy sa stal jej ekumenický charakter, výchova a vzdelávanie žiakov v duchu demokracie a kresťanskej morálky, pri plnom rešpektovaní osobnosti žiaka.

    Naša škola každoročne organizuje finančnú zbierku pre deti v detských domovoch. Z príspevkov, ktoré venujú žiaci a učitelia, škola zakúpi deťom darčeky, ktoré im potom osobne odovzdajú. Navštívili sme už detské domovy v Medzilaborciach a Vranove nad Topľou.

 

    Pohľad do našej zborovne, kde sa zdržiavajú pedagógovia počas prestávok a kde vládne príjemná pracovná atmosféra.

    Pre žiakov i zamestnancov školy bola zriadená školská jedáleň, ktorá svojou kapacitou vyhovuje podmienkam školy.

    V školskom roku 2003 – 2004  bolo dokončené asfaltové ihrisko, ktoré žiaci i učitelia využívajú na hodinách telesnej výchovy i mimo vyučovania na futbal, basketbal, či tenis.

    11. 1. 2010 nastúpil nový riaditeľ školy Ing. Stanislav Štefanisko.
1. januára 2011 došlo k zmene názvu školy na Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda Michalovce.

     Dňa 13.12.2013 bola našej škole udelená Cena primátora mesta Michalovce pri príležitosti 20. výročia vzniku školy a za podiel na vzdelávaní obyvateľov mesta i okolia.

 

hore